Migracija: sampratos ir patirtys

Rinkinį sudaro moksliniai tekstai, parengti pranešimų mokslinėje konferencijoje „Migracija: sampratos ir patirtys“, vykusioje Nacionalinėje dailės galerijoje 2022 m., pagrindu. Tai – savotiškas Lietuvai nepaprastai svarbaus fenomeno – migracijos – įinstitucinimas, aptariant daugelį šio reiškinio aspektų. Straipsniuose atsiskleidžia migracijos kaip reiškinio sudėtingumas, tačiau mokslininkų dėka migracija ir dėl jos įgytos patirtys darosi suprantamesnės. Rinkinyje išskleidžiamos migracijos procesų sampratos, pasitelkiant biografinius pasakojimus, literatūrą, kaimo kasdienybės kultūrą ir naujausių laikų migracijos pokyčius. Pateikiami istoriniai pjūviai, aptariant lietuvių ir žydų migracijos į Vakarus skirtumus, pokario lietuvių katalikų dvasininkų integraciją emigracijoje, Australijos lietuvių demografinius pokyčius. Plačiai aptariamos asmeninės patirtys, tapusios migracijos priežastimis, ir diasporos prisiminimai šiuolaikinės atminties koncepcijų kontekste, atskleidžiami skirtingi tam tikrų socialinių grupių asmeninio gyvenimo aspektai, lėmę migraciją. Galiausiai, pasitelkiant įvairių laikotarpių ir skirtingų sričių menininkų kūrybą, analizuojami migracijos atspindžiai ir patirtys, regimi už Lietuvos ribų kūrusių ir vis dar kuriančių autorių darbuose. Knygos sudarytoja dr. Margarita Matulytė teigia: „Knygoje, pasitelkiant istorijos, sociologijos, antropologijos, kultūrologijos, menotyros, literatūrologijos tyrimus, siekiama konpleksiškai aptarti migracijos reiškinį, analizuoti XIX–XXI a. migracijos raidą ir jos veiksnių kontekstą, tarpdalykiniu pagrindu apibrėžti migracijos daugiaaspektę sampratą.“


Mokslinių straipsnių rinkinys


Sudarytoja dr. Margarita Matulytė


Recenzentai: doc. dr. Aušrinė Cemnolonskė, prof. dr. Arvydas Pacevičius


Redaktorė Margarita Dautartienė


Korektorė dr. Indrė Makauskaitė


Vertėjos: Beatričė Soroko, Albina Strunga


Dailininkė Laura Varžgalytė


Išleido: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022


Spausdino „UAB Petro ofsetas“

 

510 psl.


22 x 15,5 cm


Tiražas 200


20.00€